Regulamin

TREŚĆ REGULAMINU:

Ośrodek Nauczania Języków Obcych BERLIN Łukasz Krawczyk zwany dalej Ośrodkiem prowadzi kursy grupowe stacjonarne w siedzibie Ośrodka: (Białystok, ul. Częstochowska 6A) i kursy grupowe online na platformie ZOOM trwające cały rok szkolny. Ośrodek prowadzi również indywidualne zajęcia online.

ZAJĘCIA GRUPOWE

1. Słuchacz, który nie korzystał wcześniej z usług Ośrodka ma prawo do jednej bezpłatnej lekcji próbnej. Słuchacz nie ponosi żadnych kosztów, jeżeli po odbytej lekcji próbnej nie wyrazi chęci na dalszą naukę w Ośrodku. W przypadku kontynuowania nauki w Ośrodku Słuchacz jest zobligowany do zapłaty za lekcję próbną. Za lekcję próbną uważa się jedno spotkanie trwające 90 minut.

2. Przed lekcją próbną odbywa się krótkie spotkanie w siedzibie Ośrodka lub na platformie ZOOM, podczas którego ustalany jest poziom językowy słuchacza oraz proponowane mu są terminy zajęć.

3. Ośrodek i Słuchacz (Opiekun Słuchacza niepełnoletniego) zawierają umowę, zgodnie z którą Ośrodek zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć językowych w określonym w umowie okresie z najwyższą starannością i na właściwym poziomie, a Słuchacz deklaruje pozostanie w Ośrodku do końca wskazanego w umowie okresu i zobowiązuje się do wniesienia pełnej opłaty za kurs w określonej w umowie wysokości. Umowę można rozwiązać tylko z bardzo ważnych powodów (np. przewlekła choroba słuchacza lub inne przypadki losowe) za pisemną zgodą obu stron.

4. Liczebność grupy językowej na kursie stacjonarnym nie przekracza 10 osób, podczas kursu online w grupie może być maksymalnie 8 słuchaczy.

5. Aby wziąć udział w kursie językowym przez internet słuchacz powinien posiadać:

a) komputer z dostępem do szerokopasmowego internetu,
b) zainstalowaną platformę ZOOM,
c) mikrofon i kamerkę.

6. Kurs grupowy stacjonarny i online prowadzony jest w oparciu o podręcznik oraz karty pracy.

7. Słuchacze biorący udział w kursach stacjonarnych otrzymują każdorazowo na początku zajęć niezbędne materiały dydaktyczne.
Słuchacze biorący udział w kursach online otrzymują link do spotkania oraz niezbędne materiały dydaktyczne pocztą elektroniczną najpóźniej dzień przed zaplanowanymi zajęciami.

8. Należność za kurs można wnieść gotówką w sekretariacie szkoły lub przelewem bankowym.
a) jednorazowo,
b) w ratach ustalonych indywidualnie i wnoszonych w ściśle określonych terminach.

9. Wysokość przysługujących Słuchaczowi rabatów jest ustalana przy zapisie na kurs na podstawie ogłoszonej przez Ośrodek oferty.

10. Każdy słuchacz, który napisał test końcowy i którego frekwencja obecności na zajęciach wynosi co najmniej 60 % otrzymuje Certyfikat Ukończenia Kursu oraz Kartę Oceny Słuchacza.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE ONLINE

1. Słuchacz, który nie korzystał wcześniej z usług Ośrodka ma prawo do jednej bezpłatnej lekcji próbnej. Słuchacz nie ponosi żadnych kosztów, jeżeli po odbytej lekcji próbnej nie wyrazi chęci na dalszą naukę w Ośrodku. W przypadku kontynuowania nauki w Ośrodku Słuchacz jest zobligowany do zapłaty za lekcję próbną. Za lekcję próbną uważa się jedno spotkanie trwające 60 minut.

2. Przed lekcją próbną odbywa się krótkie spotkanie na platformie ZOOM, podczas którego ustalany jest poziom językowy słuchacza oraz proponowane mu są terminy zajęć.

3. Ośrodek i Słuchacz (Opiekun Słuchacza niepełnoletniego) zawierają umowę, zgodnie z którą Ośrodek zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć językowych w określonym w umowie okresie z najwyższą starannością i na właściwym poziomie. Umowę na zajęcia indywidualne online można rozwiązać w każdej chwili.

4. Aby wziąć udział w zajęciach indywidualnych przez internet słuchacz powinien posiadać:

a) komputer z dostępem do szerokopasmowego internetu,
b) zainstalowaną platformę ZOOM,
c) mikrofon i kamerkę.

5. Zajęcia indywidualne online mogą być prowadzone w oparciu o podręcznik i/lub karty pracy.

6. Słuchacz biorący udział w indywidualnych zajęciach online otrzymuje link do spotkania oraz niezbędne materiały dydaktyczne pocztą elektroniczną najpóźniej dzień przed zaplanowanymi zajęciami.

7. Należność za kurs można wnieść przelewem bankowym:
a) jednorazowo po każdym spotkaniu
b) z góry za 5 spotkań

8. Cena spotkania i wysokość przysługujących Słuchaczowi rabatów są ustalane przy zapisie na zajęcia indywidualne na podstawie ogłoszonej przez Ośrodek oferty.